dizaýner gün äýnegi 2022 täze moda zenanlar metal uv400 kölegeli umman partiýasy

Gysga düşündiriş:

dizaýner äýnek 2022 täze moda aýal-gyzlar metal uv400 kölegeler okean partiýasy gün äýnegi aýallar altyn çarçuwaly logo gün äýnegi


 • Min.Order mukdary:1 bölek
 • Elýeterli:Bir Stockada
 • Iberiş:Howa we 5-10 gün
 • Baha:7.5 $
 • Reňk:5 reňk
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Dekompressiýa gapdal ýanýanlar: dizaýn edilen dekompressiýa gapdal ýanýanlar ýeňil we ýumşak, uzak möhletli ulanmak üçin amatly, ýok edýär

  100% UV goragly polýarlaşdyrylan linzalar:

  Gözüň ýadawlygyny azaltmak.Günüň dowamynda günüňde galsaň, ýadawlyk duýmarsyň.

  Oýlanmagyň ýagtylygyny azaltmak

  Gözleriňizi zyýanly ultramelewşe şöhlelerinden goraň we görüşiňize zeper ýetiriň.

  Kontrast we görüş aýdyňlygyny gowulandyrmak.

   

  Gelip çykan ýeri:
  ZHE
  Stil:
  Moda äýnekleri
  Linza materialy:
  PC
  Çarçuwaly material:
  Metal
  : Aşy:
  Erkekler

  Bu gaty gowy.Synag üçin ikisini satyn aldym.Bu material inçe, kagyz ýaly görünýär, ýöne gaty elastik!Torbaňyzy açyp bilýänçä zatlaryňyzy goýuň, sebäbi fermuar arka tarapda.
  Durmuşyň hakykaty suratlardan has gowy görünýär.Dogrusy, gaty gowy reňk we bir zady saklamak üçin ýeterlik ululygy bar.

  Ajaýyp önüm, ajaýyp giriş we ajaýyp geliş şertleri meniň garaşyşym ýaly.Bu önümi maslahat berýärin.Köp sagbol.

  Men muny gaty haladymBäş aý öň gara mandala zakaz etdim.Şu wagta çenli, her gün oňa garşy durup gelýärin, sebäbi magnit we ýapyşyklygy gaty güýçli, şonuň üçin erbet Q çekişinde azajyk erbet berdim.Q sumkasynyň dizaýnyny we kuwwatyny haladym.Ony bejermek ýa-da başga birini satyn almak üçin birini ibererin.Günebakar görnüşini satyn aldym.Çap edilen zatlar suratlardan tapawutlanýar.Şeýle hem olar günebakar, ýöne has düşnüksiz.Olaryň has ýagtydygyna umyt edýärin.Şeýle-de bolsa, meniň pikirimçe bu sumka gaty gowy. • Öňki:
 • Indiki: